Tai Tham Unicode

คาถาสาวหุม
คาถาสาวหุม จากพับสา วัดศรีมงคล (ก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ᩋ᩠ᨾᩫᨻᩕ᩠ᨿᩣᨠᩣᨹᩮᩬᩥᨠᨶᩬᩢᨾᨶᩮᩬᩥᨠ ᨠᩣᨿᩣᩈᩯ᩠ᨶᨠᩣ ᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᩉᩬᩢᨦᩁᩮᩬᩥᩁᨡᩩᩁ ᨡᩩᩁᩉ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᩣᨣᩪᨸᩣ᩠ᨶᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨼᩢᩣᨧᩢᨹ᩵ᩣ ᨣᩪᩅᩤ᩵ᨣᩴᩉᩨᩢᨼ᩠ᨦᩢ ᨶᩣ᩠ᨦᨶᩢᩬᩭᨶ᩠ᨦᩢ᩵ᨴᩯ᩠ᨶ᩵ᨤᩣᩴᩉᩮᩖᩬᩥᨦ ᨣᩪᩅᩤ᩵ᨣᩴᩉᩨᩢᨼ᩠ᨦᩢ ᨶᩣ᩠ᨦᨾᩮᩬᩥᨦᨠ᩠ᨶᩥᨣᩕᩮᩬᩥ᩵ᨦᨧᩮᩢᩢ ᩣ ᨣᩪᩅᩤ᩵ᨣᩴᩉᩨᩢᨼ᩠ᨦᩢ ᨡᩮᩢᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᨴ᩠ᨦᩫ᩵ᨸ᩠ᨦᩫ᩵ᨷᩱᩁ᩠ᨿᩅ ᨣᩪᩅᩤ᩵ᨣᩴᩉᩨᩢᨼ᩠ᨦᩢ ᨻᩕᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨲ᩠ᨶᩫᨾᩦᩋᩣᩴᨶᩣ᩠ᨧ ᨣᩪᩅᩤ᩵ᨣᩴᩉᩨᩢᨼ᩠ᨦᩢ ᩋᩣᨩ᩠ᨬᩣᨲ᩠ᨶᩫᨷᩕᩣ᩠ᨷᨷᨮᩅᩦ ᨣᩪᩅᩤ᩵ᨣᩴᩉᩨᩢᨼ᩠ᨦᩢ ᨡ᩠ᨿᩁᨠᩣᩈᨻᩛᨹᩦ ᩈᨻᩛᨤ᩠ᨶᩫ ᩈᨻᩛᨿ᩠ᨠᩢᨿᩫ᩠ᩃᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ ᨿᩬ᩵ᨾᨡᩮᩢᩢᩣᩀᩪ᩵ᨶᩱᨲᩱᩢᩋᩣᨤ᩠ᨾᩫᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣᩪᨴᩯᩢᨶᩮᩬᩥ ᩋᩮᩬᩥᩁ᩠ᨠᩢᩋ᩠ᨾᩫᩈ᩠ᩅᩣᩉᩩᨾᨲ᩠ᨯᩥ ᪫

ᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᨣ᩠ᨳᩤᨻᩕ᩠ᨿᩣᨠᩣᨹᩮᩬᩥᨠ ᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨵᩩᨠᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩓ ᩍᨲ᩠ᨳᩦᨣᩴᨷᩥᨿᨶ᩠ᨠᩢᩓ

ᩋ᩠ᨾᩫᨴᩥᨻᩛ᩠ᨿᩣᨵᩬᩁᨲ᩠ᨶᩫᩀᩪ᩵ᨼᩢᩣ ᨠᩯ᩠ᩅᩢᨠ᩠ᩃᩢᩣᨷᩕᩣ᩠ᨷᨩᩩᨾᩛᩪ ᨣᩪᨧ᩠ᨠᩢᩉ᩠ᨿᩩᨷᨾᩨᨶᩣ᩠ᨦᩀ᩵ᩣᩉᩨᩢᩁᩬᩢᨦ ᩈ᩠ᨶᩢ᩵᩻ᩁᨠᩬᩢᨦᨴ᩠ᩅᩫ᩵ᨩᩩᨾᩛᩪ ᩋ᩠ᨾᩫᨠᩣᨾᩁᩣᨣᩤᨶᩴ ᩍᨲ᩠ᨳᩦᨷᩥᨿᩴᨾᨾ ᩋ᩠ᨾᩫᩈ᩠ᩅᩣᩉᩩᨾᨲ᩠ᨯᩥ ᪩ ᩋ᩠ᨾᩫᨧᩥᨲ᩠ᨲᩅᩤᨽᨣᩥᨶᩥᨶᩮ ᪩

ᩈᩬᨦᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᩈ᩠ᩃᩪᨷᨾᩨᩉ᩠ᨿᩩᨷᩈᩣ᩠ᩅ ᨯᩱᩢᨴ᩠ᨶᩢᨵᩦᩓᨷᩥᨿᨶ᩠ᨠᩢᩓ

ᩋ᩠ᨾᩫᩈᩩᩅᨱ᩠ᨱ ᩈᩣᩁᩥᨠᩮ ᩈᨴ᩠ᨴᨾᨶᩮᩣᩁᨾᩮ᩠ᨾ ᩈᨻᩮᩛᨾᨶᩩᩔᩣ ᩈᨻᩛᩍᨲ᩠ᨳᩦᨿᩣ ᨷᩥᨿᨿᨶ᩠ᨲᩩ ᨾᨾ ᩈ᩠ᩅᩣᩉᩩᨾᨲ᩠ᨯᩥ

ᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᨣ᩠ᨳᩤᨶ᩠ᨠᩫᩋ᩠ᨿᩢᨦᨤᩣᩴᨴ᩠ᩅᩁ ᨩᩱᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩍᨲ᩠ᨳᩦᩓ ᨤ᩠ᨶᩫᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿᩁ᩠ᨠᩢᩉᩩᨾᩓ

ᨶᩅᨾᩮᩣᨵᩮ ᩈᩮᨭᩛᩦᨶᩥᨷᨬ᩠ᨧ ᩋᨭᩛᩑᨠᩮᩣ ᩅᩅᩮᩤᩈᩮᨭᩛᩦ ᩈᨻᩛᨻᩥᨩᩣᩅᩥᩁᩩᩊᩉᩥ

ᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᨶ᩠ᨠᩫᨣᩮ᩠ᩃᩢᩢᩣᩓ

ᨠᩮᩣᨠᩥᩃᩣᨶᩴ ᩍᨲ᩠ᨳᩦᩁᩪᨷ᩠ᨷᩴ ᨶᩣᩁᩦᩁᩪᨷ᩠ᨷᩴ ᨷᨭᩛᩥᨻᨶ᩠ᨵᩴᨷᩥᨿᩴᨾᨾ

ᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᨶ᩠ᨠᩫᨳᩉᩮ᩠ᩅᩢᩣᩓ

ᨠᩣᩁᩅᩦᨠᩮ᩠ᨠ ᨶᩮᩅᨵᨾ᩠ᨾᨴᩮᩈᩮᩈᩥ ᨧᨠ᩠ᨡᩩᨾᩣ ᩑᨲᩮᨶᩈᨧ᩠ᨧᩅᨩᩮ᩠ᨩᨶ ᨠᩣᩁᩅᩦᨠᩮ᩠ᨠᩈᩁᩩᨧᩴ

ᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᨣ᩠ᨳᩤᨶ᩠ᨠᩫᨠᩣᩁᩅ᩠ᨠᩦᨴ᩠ᩅᩁᩓ

ᨷᩥᨿᩮᩣᨶᩣᨣᩈᩩᨷᨱ᩠ᨱᩣᨶᩴ ᨷᩥᨿᩥᨶᩕ᩠ᨴᩦᨿᩴᨶᨾᩣᨾᩥᩉᩴ

ᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᨤᨸ᩠ᩅᨦᨯᩬᨠᨾᩱᩢᨾᩮᩬᩥᨦᩈ᩠ᩅᩢᩁᩓ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨷᩥᨿᨠᩯ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨿ᩠ᨦᩥᨩᩣ᩠ᨿᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿᩓ

ᩋ᩠ᨾᩫᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᩋ᩠ᩅᩢᩁ ᨲ᩠ᨶᩫᨣᩪᨸᩮ᩠ᨶᨻᩬᩴ᩵ᨽᨠᩩᨾ᩠ᨾ᩼ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣ ᩋ᩠ᨾᩫᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᨷ᩠ᨶᩫᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ᨽᨠᩩᨾ᩠ᨾ᩼ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣ ᩋ᩠ᨾᩫᩉᩴᩉᩴ ᨣᩪᩐᩣᨩᩮᩬᩥᨠᩉ᩠ᨶᩢᨦᨾᩣᨣᩬᩢᨦ ᩉᩨᩢᨳᩪᨠᨲᩬᩢᨦᨲᩬᩴ᩵ᨾ᩠ᨦᩨ ᨾ᩠ᨦᩨᨷ᩠ᨯᩥᨣᩪ ᨣᩪᨧ᩠ᨠᩢᨡᩢᩣᨾ᩠ᨦᩨ ᩉ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᩣᨣᩪᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨠᩫ᩠ᨷ ᨾ᩠ᨦᩨᨶᩫ᩠ᨷᨣᩪᨸᩣ᩠ᨶᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨡ᩠ᨿᨯ ᨣᩪᩀ᩠ᨿᨯᨾᩨᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨦᩪ ᨾ᩠ᨦᩨᩉ᩠ᨶᩢᨣᩪᨸᩣ᩠ᨶᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨩᩢᩣ᩠ᨦᩑᩁᩣᩅ᩠ᨶᩢ ᩋ᩠ᨾᩫᨾᨾᩈ᩠ᩅᩣᩉᩩᨾᨲ᩠ᨯᩥ

ᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᨩᩢᩣ᩠ᨦᨡᩰ᩠ᨦᩫᨴ᩠ᩅᩁ ᩈ᩠ᩃᩪᨷᨾᩨᨲᩫ᩠ᨷᩉᩖᩢᨦᩈᩣ᩠ᩅᩁ᩠ᨠᩢᩁᩮᩢᩣ ᨾ᩠ᨶᩢᨷᩴ᩵ᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᩣᩁᩮᩢᩣᩉᩱᩢᩉᩣᩓ

ᩋ᩠ᨾᩫᨧᩣᩴᨶ᩠ᨠᩢᨾᩉᩣ ᨧᩣᩴᩁᩰ᩠ᨦᩫᨾᩣᩁᩣᨧᩣᩴᨡ᩠ᨦᩫ ᨧᩣᩴᨸ᩠ᨲᩢᨧᩣᩴᨸᩯ᩠ᨦ ᨯᩣᩴᨯᩯ᩠ᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨷ᩠ᩅᩢᨦᨣᩬᩢᨦ ᨧᩣᩴᨴᩬᨦᨽᨽᩱᨾᩣᩁᩅᩥᨩᩱ᩠ᨿ ᨧᩣᩴᨸᩬᩴᩢᨧᩣᩴᨸᩬᩴ ᨧᩣᩴᩉ᩠ᨾᩬᩴᨧᩣᩴᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨶ ᨪ᩠ᨠᩨᪧ ᨪ᩠ᨶᩨᪧ ᩀ᩠ᨶᩨᨾᩮᩢᩣ ᨶᨴᩥᨶᨾᩮᩣ ᨶᨾᩮᩣᨶᨴᩥ

ᨷ᩠ᨴᩫᨶᩦᩢᨩᩢᩣ᩠ᨦᨡᩰ᩠ᨦᩫᨴ᩠ᩅᩁ ᨾ᩠ᨶᩫᨡᩬᨦᨠ᩠ᨶᩥᩉᩨᩢᩈᩣ᩠ᩅᨠ᩠ᨶᩥᩁ᩠ᨠᩢᩁᩮᩢᩣ ᩈ᩠ᩃᩪᨷᨾᩨᩉ᩠ᨿᩩᨷᩈᩣ᩠ᩅᩉᩱᩢᩉᩣᩁᩮᩢᩣᩓ

Array