Tai Tham Unicode

น้อย กับ หน้อย
น้อย ไม่ได้แปลว่าทิดเพียงอย่างเดียว น้อย ยังแปลว่า เล็ก ได้อีกด้วย

ᨶᩢᩬᩭ น้อย ในภาษาล้านนาที่หมายถึง สามเณรที่ลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์ ซึ่งชาวบ้านจะเรียก ᨶᩢᩬᩭ น้อย ส่วนถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ลาสิกขาออกมานั้นชาวบ้านจะเรียกว่า ᨡᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶ ขะหนาน หรือ ᩉ᩠ᨶᩣ᩠ᨶ หนาน อันนี้เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว

มาถึงประเด็น น้อย กับ หน้อย ที่แปลว่า เล็ก จะใช้อย่างไร เหมือนกันหรือไม่?

ในบางพื้นที่จะใช้ หน้อย ทั้งบอกขนาดและปริมาณด้วย คือใช้ หน้อย ทั้งหมด เราต้องดูบริบทด้วยว่าเขาพูดถึงสิ่งใด เช่น หมูหน้อย อาจจะหมายถึงหมูตัวเล็ก หรืออาจจะหมายถึง มีหมูไม่มากก็ได้

และในบางพื้นที่ ก็แยกแยะ น้อย กับ หน้อย ออกจากกันอย่างชัดเจน คือ น้อย จะบอกขนาด และ หน้อย จะบอกปริมาณ เช่น หมูน้อย จะหมายถึง หมูตัวเล็กเท่านั้น ส่วน หมูหน้อย คือ หมูมีจำนวนน้อย(ไม่มาก)

ยกตัวอย่างบทสนทนาการซื้อขายหมูดังนี้

นาย ก : มีหมูน้อยขายก่อเจ้า
นาย ข : มีเจ้า หมูน้อย มีหน้อยเดียวเจ้า หมูใหญ่มีหลายอยู่เจ้า

เพราะฉะนั้นในการเขียนภาษาล้านนา น้อย ไม่ได้แปลว่าทิดอย่างเดียวเท่านั้น ตามที่หลายคนเข้าใจกัน เพราะในบางพื้นที่เขาแยก น้อย และ หน้อย ใช้กันครับ เอาเป็นว่า ภาษามีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ควรทำความเข้าใจในบริบทของภาษาแต่ละพื้นที่ด้วยเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจกันครับ

Array