Tai Tham Unicode

ฟอนต์อักษรธรรม Tai Tham Unicode

ฟอนต์อักษรธรรมแบบล้านนา

หนังสือ "ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ
Tai Tham Kasem Version 1.001

ฟอนต์ไทธรรมเกษม เป็นฟอนต์ลายมือของท่าน อ.เกษม ศิริรัตน์พิริยะ ท่านเป็นปราชญ์ทางด้านอักษรล้านนา มีลายมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  จึงได้นำมาทำเป็นแบบฟอนต์ Tai Tham Unicode

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩥᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᨣᩴ᩵ᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩬᩴ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์
TaiThamKrubaPromma
Tai Tham Kruba Promma Version 1.000

ฟอนต์ไทธรรมครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ได้นำลายมือของครูบา เรื่อง "หนังสือโอกาสทานส้ายทานแทน" สมัยเมื่อท่านไปโปรดชาวบ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี ประเทศพม่า มาเป็นต้นแบบในการทำฟอนต์  ฟอนต์นี้มี 2 น้ำหนักคือ Regular และ Bold

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩥᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᨣᩴ᩵ᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩬᩴ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์
TaiThamSripanyawut
Tai Tham Sripanyawut Version 1.004

ฟอนต์ไทธรรมศรีปัญญาวุธ เป็นฟอนต์ที่ออกแบบโดยท่านพระอาจารย์ วัดวิเวกวนาราม เชียงใหม่  จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ฟอนต์ Tai Tham Unicode ได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩥᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᨣᩴ᩵ᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩬᩴ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์

ฟอนต์อักษรธรรมแบบล้านช้าง

Khottabun
Khottabun Version 002.019

ฟอนต์โคตรบูรณ์ เป็นฟอนต์ใน โครงการอักษรอีสาน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการรองรับอักษรอีสานในคอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงตาม Tai Tham Unicode พัฒนาโดย อ.เทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์ ซึ่งฟอนต์นี้อยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ก็สามารถใช้ได้ด้วยความระมัดระวังครับ

ᨾᨶᩩᩔᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᨯᩮᩦᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣ᩠ᨶᩫᨣᩴᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾᩓ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩴᨠ᩠ᨶᩢ ᨯ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์

ฟอนต์อักษรธรรมแบบเชียงตุง (ไทขืน)

ATaiThamKHnewV3
A Tai Tham KH New V3 Version 3.001

ฟอนต์เอไทธรรมเคเอชนิววีทรี เป็นฟอนต์มาตรฐานแบบเชียงตุง พัฒนาโดยท่าน พระมหา ดร. แสงแดง อาโลกะ มักจะใช้พิมพ์เอกสารที่เป็นทางการของชาวไทขืน ในเวอร์ชั่น 3 นี้มีการทำหัวให้เป็นเหลี่ยมแทนหัวแบบโค้งในเวอร์ชั่น 2

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᩢᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩢᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩳᩢᨣᩢᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓᩢ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์
TaiThamNangKham
Tai Tham Nang Kham Version 1.000

ฟอนต์ไทธรรมนางคำ เป็นฟอนต์ลายมือนางคำ บ้านเชียงลาน เมืองเชียงตุง เขียนลงบนพับสาเรื่อง องชนีชาดก ปัจจุบันพับสาฉบับนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ทำการถ่ายสำเนาเก็บไว้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.culture.cmru.ac.th/culturedc/items/show/78

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᩢᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩢᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩳᩢᨣᩢᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓᩢ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์
TaiThamKamatthana
Tai Tham Kammatthana Version 1.002

ฟอนต์ไทธรรมกรรมฐาน เป็นฟอนต์ลายมือจากพับสาเรื่องกรรมฐาน พับสาเล่มนี้ซื้อมาจากกาดหลวงเมืองเชียงตุง ในพับสาไม่ได้บอกไว้ว่าใครเป็นผู้เขียน

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᩢᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩢᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩳᩢᨣᩢᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓᩢ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์

ฟอนต์อักษรธรรมแบบสิบสองพันนา (ไทลื้อ)

TaiThamBXL
Tai Tham BXL Version 2.000

ฟอนต์ไทธรรมบีเอ็กซ์แอล เป็นฟอนต์สไตล์ลายพู่กันจีน ออกแบบและพัฒนาโดย พี่อุ่นแก้ว แห่งเมืองสิบสองพันนา ซึ่งทางสิบสองพันนามีชมรมเขียนอักษรธรรมด้วยพู่กัน จึงได้นำมาออกแบบและทำฟอนต์นี้ขึ้นมา

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᩢᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩢᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩳᩢᨣᩢᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓᩢ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์
TaiThamThatdaokham
Tai Tham Thatdaokham Version 1.000

ฟอนต์ไทธรรมธาตุเต่าคำ เป็นฟอนต์ลายมือของพระครูบาอุ่นดี วัดพระธาตุเต่าคำ บ้านห้วย เมืองลา ประเทศเมียนมา โดยพี่หนานคำชั่งได้นำเอกสารลายมือของท่านครูบามาให้ทำฟอนต์ในรูปแบบ Tai Tham Unicode

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣ ᨾᩦᩍᩈᩁᩓᩢᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩢᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩳᩢᨣᩢᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓᩢ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ
ดาวน์โหลดฟอนต์
สามารถดาวน์โหลดฟอนต์อื่นๆ อีกมากมายได้จากกลุ่มเฟสบุ๊คของเราครับ