Tai Tham Unicode

นิทานว่าด้วยเด็กน้อยสองพี่น้อง
นิทานว่าด้วยเด็กน้อยสองพี่น้อง จากหนังสือหัดอ่านในภาษาลาว เล่ม 2 บทที่ 1 Lao Second Reader

ยังมีละอ่อนสองคนพี่น้อง พี่เป็นผู้ยิงน้องเป็นผู้ชาย เขาทั้งสองพี่น้องนั้นก็เคยไปเรียนหนังสือในโรงเดียวกัน ยังมีในวันนึ่งยามแดดร้อนผู้น้องนั้นก็บ่พอใคร่ไปเรียนหนังสือ จิ่งชวนกันว่า วันนี้เราบ่ไปเรียนหนังสือคา เราไปเล่นเสียตามท่งตามนาบ่ดีคา เมื่อพี่ได้ยินน้องชวนหื้อหลีกเว้นเชื้อนั้น ก็ได้สอนว่าเวลาเล่นก็มี เวลาเรียนก็มีเดี่ยวนี้ถึงเวลาเรียนแล้ว เราจักไปเล่นก็บ่สมควร

ยามนั้นแม่เผิ้ง ก็บินมาผู้น้องจิ่งว่า เสียดายตัวเราบ่ได้เป็นแม่เผิ้ง เพราะเผิ้งนั้นมันบ่มีการใด บินแอ่วไปมาตามม่วนสบายใจเท่านั้น พี่ก็ได้สอนมันว่า น้องคึดว่าแม่เผิ้งนั้นบ่มีการ คันน้องคึดเชื้อนั้นก็บ่ถูกแท้ เพราะว่าแม่เผิ้งย่อมมีการอยู่เสมอๆ คือมันได้ไปเซาะเอาไกรสรดอกมาแปงรังแห่งมัน

ซ้ำน้องนั้นก็ผ่อไปแถม ได้หันนกบินไปบินมามันก็ว่า เสียดายเราบ่ได้เป็นนก เพราะว่านกนั้นมันบ่มีการได้บินแอ่วไปมาเท่านั้น เมื่อพี่ได้ยินน้องว่าเชื้อนั้น ก็ได้สอนว่านกก็มีการอยู่คือมันบินไปมานั้น ก็เพื่อจักเซาะหาอาหารและขี้เหยื้ออันจักแปงรังมัน

เมื่อนั้นน้องก็ซ้ำได้หันมดไต่มาแล้วมันก็ว่า เสียดายเราบ่ได้เป็นมด เพราะมันไต่ไปไต่มาบ่มีการ ยามนั้นพี่ก็ได้สอนแถมว่า มดก็ดี นกก็ดี แม่เผิ้งก็ดี อ้นจักอยู่บ่ดายนั้นบ่มี เมื่อน้องได้ยินพี่สอนว่าสัตว์ทุกเชื้อย่อมมีการและหมั่นกระทำการแห่งมันเชื้อนั้น เด็กคนนั้นก็ได้ตั้งใจเอาการเรียนหนังสือและการอื่นพอเต็มกำลัง บ่คึดอันจักหลีกเว้นต่อไปแถม

 • ละอ่อน - เด็ก
 • ผู้ยิง - ผู้หญิง
 • วันนึ่ง - วันหนึ่ง
 • บ่ - ไม่
 • จิ่ง - จึง
 • ท่ง - ทุ่ง
 • หื้อ - ให้
 • เชื้อนั้น - อย่างนั้น
 • จักไป - จะไป
 • เผิ้ง - ผึ้ง
 • การ - การงาน
 • แอ่ว - เที่ยว
 • ม่วน - สนุก
 • คึด - คิด
 • คันน้อง - ถ้าน้อง
 • เซาะ - เสาะหา, แสวงหา
 • ไกรสร - เกษร
 • แปง - สร้าง
 • ผ่อ - ดู
 • แถม - อีก
 • หัน - เห็น
 • ขี้เหยื้อ - เศษไม้, ขยะ
 • บ่ดาย - เปล่า
 • ทุกเชื้อ - ทุกชนิด
01นิทานเรื่องเด็กน้อยสองพี่น้อง

Array