Tai Tham Unicode

บทความ

ที่มาของภาษาล้านนา ประทีป สู่ ผะตี้ด
By คำก้อน | |
ที่มาของ ประทีป สู่การเรียก ประทีส หรือ ผะตี้ด ของชาวล้านนามีมาได้อย่างไร?